Algemene Verhuurvoorwaarden

Artikel 1
Definities

In deze Algemene Verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruikslocatie: de in de Overeenkomst aangegeven locatie waar het Materiaal zal worden geleverd.
Gegevens: van de Offerte deel uitmakende afbeeldingen en tekeningen, modellen, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.
Gebrek(en): een aan Replay Visual Solutions toe te rekenen mankement of defect aan het Materiaal, dat al vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
Huurder: de (rechts)persoon die met Replay Visual Solutions een Overeenkomst heeft gesloten of een Offerte van Replay Visual Solutions ontvangt of anderszins als wederpartij van Replay Visual Solutions optreedt, waarbij Replay Visual Solutions als Verhuurder optreedt.
Materiaal: al het door Replay Visual Solutions aan Huurder verhuurde of te verhuren materiaal, die nader beschreven is in de Offerte of Overeenkomst.
Offerte: vrijblijvende op schrift gestelde aanbod door Replay Visual Solutions aan (potentiële) Huurder.
Opleverstaat: rapport dat wordt gemaakt door Replay Visual Solutions en Huurder bij de levering (de afleverbon) en/of teruggave (de retourbon) van het Materiaal door de Huurder.
Schadestaat: rapport dat wordt gemaakt na inspectie van het retour gekomen Materiaal door Replay Visual Solutions waarbij gebreken zijn geconstateerd die niet zijn opgenomen in de Opleverstaat.
Huurbevestiging: op schrift gestelde vastlegging van de door Replay Visual Solutions met de Huurder gesloten Overeenkomst.
Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Replay Visual Solutions en Huurder gesloten wordt en waarop deze algemene verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn verklaard.
Schriftelijk: door middel van een papieren of digitaal document, afkomstig van (gevolmachtigde) vertegenwoordigers van Replay Visual Solutions (en/of Huurder).

Artikel 2
De toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van Replay Visual Solutions en op alle Overeenkomsten, hoe ook genaamd, die gesloten worden tussen Replay Visual Solutions en Huurder.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Replay Visual Solutions zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
 3. Wijziging van en aanvulling op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 4. De Overeenkomst geeft de volledige inhoud weer van rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
 5. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van Huurder wordt door Replay Visual Solutions niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3
Offertes

 1. Het aanbod van Replay Visual Solutions, zoals opgenomen in de Offerte, is geheel vrijblijvend, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
 2. De inhoud van alle bij Offerte verstrekte Gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch is nimmer bindend voor Replay Visual Solutions. Offertes zijn gebaseerd op de door Huurder verstrekte informatie.
 3. Door Replay Visual Solutions verstrekte Gegevens blijven eigendom van Replay Visual Solutions, mogen zonder Schriftelijke toestemming van Replay Visual Solutions niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Replay Visual Solutions worden geretourneerd. Replay Visual Solutions behoudt zich tevens alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor, uit welke hoofde dan ook ontstaan.
 4. Een Offerte is geldig gedurende dertig (30) dagen na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

Artikel 4
Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Replay Visual Solutions een Huurbevestiging heeft gedaan dan wel een Overeenkomst met Huurder heeft gesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Huurbevestiging door Replay Visual Solutions is verzonden, dan wel de Overeenkomst door Huurder is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
 2. Huurder wordt geacht met de inhoud van de Huurbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de Huurbevestiging Schriftelijk aan Replay Visual Solutions laat weten dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 3. In het geval van werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen Offerte of Huurbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als bewijs van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. Indien een aanbod door Huurder wordt aanvaard, heeft Replay Visual Solutions het recht om eenzijdig minimaal vierentwintig (24) uur voor aanvang van de overeengekomen termijn van levering van het Materiaal de Overeenkomst te annuleren. Indien Replay Visual Solutions van dit (eenzijdige) recht gebruik maakt, is zij nimmer enigerlei bedrag aan schadevergoeding aan de Huurder verschuldigd.
 5. Huurder kan de Overeenkomst tot één werkdag vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van het Materiaal Schriftelijk kosteloos annuleren. Nadien is Schriftelijk annuleren mogelijk, maar Huurder is alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd:
  1. 70% van het netto huurtarief van het Materiaal bij annulering vóór het tijdstip waarop het Materiaal aan Huurder ter beschikking zou worden gesteld en 100% van het netto huurtarief – inclusief de gemaakte transportkosten – indien de annulering plaatsvindt op het moment dat het Materiaal voor transport gereed staat.

Artikel 5
Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De prijzen zijn voorts exclusief transport, oplevering, ontmanteling en service/onderhoud, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Indien prijzen of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten, tol- en overtochtkosten en verzekeringstarieven, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak ook, heeft Replay Visual Solutions het recht de overeengekomen prijzen te verhogen.
 3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Replay Visual Solutions door het uitblijven van gegevens of instructie of andere bij de Huurder liggende oorzaken wordt vertraagd, is Replay Visual Solutions gerechtigd de prijzen te verhogen als vergoeding voor de extra kosten als gevolg hiervan.
 4. Indien het Materiaal meer of minder uren per dag of per week wordt gebruikt dan is overeengekomen, dient Huurder Replay Visual Solutions daarvan direct Schriftelijk in kennis te stellen en is Huurder de daarmee overeenstemmende meer of minder huurprijs aan Replay Visual Solutions verschuldigd.

Artikel 6
Betaling

 1. De betaling van de facturen van Replay Visual Solutions dient binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening door Huurder te geschieden. Huurder is niet gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten. Verhuurder is gerechtigd om tussentijds te factureren.
 2. Indien Huurder niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens Replay Visual Solutions heeft voldaan, is de Huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Huurder in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is Huurder vertragings-rente verschuldigd van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Replay Visual Solutions op nakoming, ontbinding of schadevergoeding.
 3. Alle met de incasso van de door Replay Visual Solutions gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- exclusief omzetbelasting.
 4. Huurder is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Replay Visual Solutions telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen zoals aangegeven door Replay Visual Solutions en/of zekerheid te stellen voor de nakoming van verplichtingen. Replay Visual Solutions is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen of op eventueel verstrekte zekerheden door Huurder.
 5. Facturen worden geacht door Huurder te zijn geaccepteerd, indien Replay Visual Solutions hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum Schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Betwisting van de juistheid c.q. bezwaar tegen de factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van Huurder tot gevolg.

Artikel 7
Staat Materiaal

 1. Het Materiaal zal door Huurder worden aanvaard in de staat waarin ze zich dan bevindt. De staat bij aanvang van de Overeenkomst wordt door of vanwege Replay Visual Solutions vastgelegd in een als bijlage aan de Overeenkomst toe te voegen en door partijen geparafeerde Opleverstaat (de afleverbon), welke Opleverstaat deel uitmaakt van de Overeenkomst. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen Opleverstaat zijn opgemaakt, dan wordt het Materiaal geacht te zijn opgeleverd in de staat die Huurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft en zonder Gebreken.
 2. Bij het einde van de Overeenkomst is Huurder gehouden het Materiaal op te leveren in de staat die bij aanvang van de Overeenkomst in de Opleverstaat is beschreven. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen Opleverstaat zijn opgemaakt, dan wordt het Materiaal door Huurder bij het einde van de Overeenkomst of bij het einde van het gebruik aan Replay Visual Solutions opgeleverd in de staat die Replay Visual Solutions mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
 3. Vóór het einde van de Overeenkomst, dient het Materiaal door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een Opleverstaat (de retourbon) opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het Materiaal worden vastgelegd.
 4. Indien Huurder niet meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in de Opleverstaat, is Replay Visual Solutions bevoegd de inspectie buiten de aanwezigheid van Huurder uit te voeren en de Opleverstaat bindend voor partijen vast te stellen. Replay Visual Solutions zal Huurder onverwijld een exemplaar van de Opleverstaat ter hand stellen.
 5. Nadat het Materiaal na het einde van Overeenkomst weer terugkeert bij Replay Visual Solutions, zal Replay Visual Solutions het Materiaal onverwijld inspecteren. Indien uit deze inspectie blijkt dat er andere gebreken zijn, anders dan die zijn opgenomen in de Opleverstaat, zal Replay Visual Solutions een Schadestaat aan Huurder zenden waarin de noodzakelijk gebleken reparaties worden gemeld.
 6. Replay Visual Solutions zal de in de Opleverstaat en/of Schadestaat bedoelde werkzaamheden op kosten van Huurder aan het einde van de Overeenkomst uitvoeren c.q. doen uitvoeren en daaraan verbonden kosten op Huurder te verhalen.

Artikel 8
Bestemming en verbodsbepaling

 1. Het Materiaal blijft te allen tijde eigendom van Replay Visual Solutions, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Het Materiaal is uitsluitend bestemd om door Huurder te worden gebruikt zoals aangegeven in de Overeenkomst.
 2. Huurder is verplicht het Materiaal gedurende de huurtermijn als een goed huisvader, overeenkomstig de bestemming, zorgvuldig te gebruiken.
 3. Huurder zal Replay Visual Solutions onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte stellen indien het Materiaal in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Materiaal. Bovendien zal Huurder aan Replay Visual Solutions op haar eerste verzoek hiertoe, mededelen waar het betreffende Materiaal zich bevindt.
 4. Bij beslag op (een deel van) het gehuurde Materiaal, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Huurder, zal de Huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van Replay Visual Solutions.
 5. Huurder waaronder ook diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van Huurder het Materiaal bedienen, dient het Materiaal enkel te laten gebruiken door (een) gecertificeerd c.q. gekwalificeerd perso(o)n(en) die bekend is/zijn met het Materiaal van Replay Visual Solutions.
 6. Het is Huurder niet toegestaan om, zonder Schriftelijke toestemming van Replay Visual Solutions, het Materiaal: – een andere bestemming te geven dan bedoeld in de Overeenkomst; – geheel of gedeeltelijk te repareren of te demonteren; – veranderingen in, aan of op het Materiaal aan te brengen en daaraan zaken toe te voegen en/of aan te brengen; – buiten de Gebruikslocatie te doen brengen of binnen de Gebruikslocatie te verplaatsen; – aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon; – te verkopen, over te dragen dan wel met een beperkt recht te bezwaren.
 7. Indien Huurder handelt in strijd met het bepaalde in artikel 8.5 en/of artikel 8.6, dan verbeurt Huurder een direct opeisbare boete gelijk aan € 7.500,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Replay Visual Solutions op nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

Artikel 9
Onderhoud, reparatie en gebruik

 1. Huurder is gehouden Replay Visual Solutions onverwijld in kennis te stellen van noodzakelijk geworden onderhoud aan het Materiaal. Indien Huurder nalaat tijdig aan Replay Visual Solutions te melden dat onderhoud noodzakelijk is, dan is Huurder gehouden de door Replay Visual Solutions door deze nalatigheid ontstane schade te vergoeden.
 2. De kosten van onderhoud, reparatie en vervanging als gevolg van een materiaal- of constructiefout komen voor rekening van Replay Visual Solutions. Alle overige te maken onderhouds-, reparatie of vervangingskosten van het Materiaal komen voor rekening van Huurder. De kosten van brandstofgebruik en de kosten van het dagelijks onderhoud zijn voor rekening van de Huurder.
 3. Het onderhoud, anders dan dagelijks onderhoud, en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door Replay Visual Solutions, tenzij aan Huurder Schriftelijke toestemming is verleend om zelf die werkzaamheden te (laten) verrichten. Ten aanzien van gehuurde aggregaten wordt onder dagelijks onderhoud of controle, dat door Huurder dient te worden uitgevoerd, verstaan:
  1. minimaal eenmaal per etmaal voor het starten het oliepeil controleren en zo nodig, na overleg met Replay Visual Solutions, bijvullen tot de bovenste markering, waarbij olie van een 10W40 multigrade type ACEA E3, E5 van een gerenommeerd merk, of een gelijkwaardige olie (afkomstig van één van de grote in België voorkomende oliemaatschappijen) dient te worden gebruikt;
  1. het controleren van de koelvloeistofstand in de radiateur bij watergekoelde motoren en het zo nodig, na overleg met Replay Visual Solutions, bijvullen van de radiateur met koelvloeistof tot het vereiste niveau;
  1. het voortdurend controleren van het gehuurde aggregaat op afwijkende geluiden, lekkage of andere afwijkingen conform de richtlijnen vermeld op de aan het gehuurde aggregaat bevestigde metalen plaatje;
  1. huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor de aarding van het Materiaal.
 4. Huurder verplicht zich ertoe Replay Visual Solutions te allen tijde toegang tot het Materiaal te verschaffen, zodat Replay Visual Solutions c.q. een door Replay Visual Solutions aangewezen derde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kan verrichten.
 5. Bij door Replay Visual Solutions uit te voeren onderhoud, behoudens de werkzaamheden die geen uitstel gedogen, zal Replay Visual Solutions tevoren met Huurder overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens belangen rekening kan worden gehouden. Indien deze werkzaamheden op wens van Huurder buiten normale werktijden plaatsvinden, dan komen de extra kosten daarvan voor rekening van Huurder.
 6. Huurder zal Replay Visual Solutions onverwijld Schriftelijk in kennis stellen van Gebreken aan het Materiaal. Huurder geeft Replay Visual Solutions in dat bericht een redelijke termijn, die behoudens in geval van calamiteiten, om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van Replay Visual Solutions komend Gebrek.
 7. Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal en/of beschadiging van het Materiaal.
 8. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de vereiste toestemmingen, certificaten, vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik van het Materiaal. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Huurder. Bijkomende kosten zoals heffingen, lasten, belastingen en vergoedingen geheven in verband met (het gebruik van) het Materiaal zijn vanaf Oplevering van het Materiaal voor rekening van Huurder, ook indien Replay Visual Solutions hiervoor wordt aangeslagen.
 9. Huurder is verplicht om het Materiaal, vanaf het moment van Oplevering, tegen alle verzekerbare schade, gedurende de gehele duur van de Overeenkomst, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 10. Replay Visual Solutions heeft het recht het Materiaal van tijd tot tijd bij de Huurder te controleren. In geval Replay Visual Solutions van mening is dat het Materiaal op een onjuiste wijze wordt gebruikt dan wel wordt verwaarloosd, is Replay Visual Solutions gerechtigd het Materiaal weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Huurder.
 11. Replay Visual Solutions heeft het recht om het Materiaal tijdens de looptijd van de Overeenkomst te vervangen door een gelijkwaardig Materiaal, zonder dat dit Huurder recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.

Artikel 10
Aflevering en huurtermijn

 1. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. De huurtermijn eindigt op de datum als aangegeven in de Overeenkomst (de “off rent datum”) onverminderd het recht van Replay Visual Solutions de Overeenkomst eerder te beëindigen op basis van artikel 14. Indien het verhuurde Materiaal niet (compleet en in goede staat) is geretourneerd aan Replay Visual Solutions op de off rent datum, wordt een nieuwe Overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Replay Visual Solutions Huurder anderszins bericht binnen twee weken na beëindiging van de oorspronkelijke huurperiode.
 3. Tenzij anders wordt overeengekomen zal Replay Visual Solutions het Materiaal afleveren op een door Huurder opgegeven plaats. Replay Visual Solutions heeft het recht om het Materiaal op een andere plaats binnen de Gebruikslocatie af te leveren. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is en geschikt is voor aflevering en plaatsing van het gehuurde Materiaal.
 4. Indien Huurder zelf voor transport van het gehuurde zorg draagt (en het Materiaal dus bij Replay Visual Solutions ophaalt), is het transport voor rekening en risico van Huurder. Huurder zal Replay Visual Solutions vrijwaren voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. Huurder, die zelf voor het transport zorgdraagt, verklaart verder op de hoogte te zijn van alle toepasselijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op het vervoer van gevaarlijke stoffen en deze wet- en regelgeving te allen tijde te zullen eerbiedigen.
 5. De levertijd wordt door Replay Visual Solutions bij benadering vastgesteld. De overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders expliciet is overeengekomen.
 6. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Replay Visual Solutions bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Replay Visual Solutions de levertijd verlengen en/of aanpassen voor zover nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als er sprake is van opschorting van de verplichtingen door Replay Visual Solutions wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als er sprake is van overmacht of onwerkbare omstandigheden, zoals onwerkbaar weer, wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
 7. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Replay Visual Solutions en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 8. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft Huurder in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit Schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Huurder dient ervoor te zorgen dat een persoon gedurende het afgesproken moment van levering aanwezig is voor de inontvangstneming van het Materiaal. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft Replay Visual Solutions het recht om het Materiaal mee terug te nemen. Huurder zal alsdan de transportkosten en alle andere bijkomende kosten verschuldigd zijn.
 10. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien het Materiaal ter aflevering is aangeboden doch aflevering niet mogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering en is Huurder gehouden de overeengekomen vergoedingen aan Replay Visual Solutions te voldoen.
 11. Huurder vrijwaart Replay Visual Solutions voor alle schade en kosten, daaronder begrepen gederfde omzet en winst, als gevolg van niet, niet-tijdige of onvolledige aflevering.

Artikel 11
Reclamatie

 1. Huurder dient het Materiaal direct na aflevering volledig te inspecteren. Eventuele Reclamaties over storingen of gebreken met betrekking tot het Materiaal dienen uiterlijk binnen 24 uur na aflevering Schriftelijk en gemotiveerd aan Replay Visual Solutions te worden gemeld. Storingen of Gebreken die aantoonbaar redelijkerwijze niet eerder konden worden ontdekt, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering Schriftelijk en gemotiveerd aan Replay Visual Solutions te worden gemeld. Overschrijding van deze termijn zal leiden tot een verlies van de rechten van Huurder om nakoming en/of schadevergoeding of een remedie anderszins te verkrijgen met betrekking tot het desbetreffende Gebrek en/of klacht.
 2. Indien en voor zover een reclame door Huurder gegrond is conform dit artikel, heeft Huurder recht op (naar vrije keuze van Replay Visual Solutions te bepalen) hetzij: (i) kosteloos herstel van het Gebrek (ii) kosteloze vervanging van het betreffende onderdeel van het Materiaal. Reclamaties worden niet geaccepteerd indien het Gebrek het gebruik van het Materiaal niet zal verhinderen of wezenlijk belemmeren.
 3. Reclamaties en klachten anderszins over de werkzaamheden, het Materiaal en/of het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting van Huurder aan Replay Visual Solutions niet op.

Artikel 12
Retournering en risico

 1. Behoudens Schriftelijke toestemming van Replay Visual Solutions mag het Materiaal niet door Huurder worden geretourneerd voor het einde van de overeengekomen looptijd van de huur. Kosten van een eerdere retourzending komen voor rekening van Huurder.
 2. Indien het Materiaal voor het einde van de looptijd van de Overeenkomst wordt geretourneerd aan Replay Visual Solutions, is Huurder gehouden Replay Visual Solutions te betalen op basis van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen, uitgaande van de overeengekomen huurperiode, alsmede additionele (opslag)kosten als gevolg van het vroegtijdig retourneren van het verhuurde Materiaal.
 3. Huurder dient ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is voor teruggave van het Materiaal. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan Replay Visual Solutions het Materiaal toch terugnemen. Indien er een geschil ontstaat over de vraag of het Materiaal in goede staat of het juiste aantal (waaronder ook wordt verstaan het aantal draaiuren) door de Huurder is achtergelaten, rust op Huurder uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
 4. Het Materiaal dient op de Gebruikslocatie gereed te staan. Indien het Materiaal niet geordend in gereedheid is gebracht voor transport, dan verbeurt de Huurder een boete van € 250,-, ongeacht het recht van Replay Visual Solutions op aanvullende schadevergoeding.
 5. Op Huurder rust de verplichting om bij het retourneren van het Materiaal na te gaan of het Materiaal en de brandstof in de tank(s) van het Materiaal voldoet aan de daaraan te stellen wettelijke (Belgische) normen en indien zulks niet het geval is – op eigen kosten – maatregelen te treffen om alsnog aan die normen te voldoen. Indien Huurder deze verplichting niet nakomt, is hij volledig aansprakelijk voor de door Replay Visual Solutions geleden en te lijden schade. Tevens heeft de Huurder de verplichting om, alvorens de tank(s) aan Replay Visual Solutions te retourneren, de tank(s) te legen en te reinigen, inclusief de verplichting om een certificaat van een daartoe gecertificeerd bedrijf te overleggen.
 6. Indien is bedongen dat Huurder het gehuurde Materieel bij Replay Visual Solutions komt ophalen eindigt de Overeenkomst op het tijdstip waarop het Materieel door Huurder aan Replay Visual Solutions is geretourneerd onder voorwaarde dat de Opleverstaat ook door de Huurder is ondertekend. Indien partijen zijn overeengekomen dat Replay Visual Solutions het Materiaal aflevert bij Huurder, eindigt de Overeenkomst de werkdag volgend op het moment dat het Materiaal door Huurder bij Replay Visual Solutions Schriftelijk wordt afgemeld.

Artikel 13
Schade en verlies

 1. Schade aan het Materiaal, veroorzaakt binnen de periode waarin Huurder voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan Replay Visual Solutions te worden gemeld.
 2. In geval van diefstal/vermissing van Materiaal is de Huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Replay Visual Solutions te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Replay Visual Solutions te overleggen. Indien de Huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Replay Visual Solutions te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.
 3. De door of namens Replay Visual Solutions gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het Materiaal, komt rechtstreeks voor rekening van Huurder. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Huurder wordt uitgevoerd, door een door Replay Visual Solutions aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Replay Visual Solutions wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Replay Visual Solutions.
 4. De Huurder wordt aansprakelijk gehouden voor de directe en indirecte door Replay Visual Solutions geleden en te lijden schade die betrekking heeft op het Materiaal, ongeacht of zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde Materiaal schuld heeft.

Artikel 14
Tussentijdse beëindiging

 1. Indien:
  1. Huurder haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; of
  1. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Huurder of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Huurder wezenlijk wijzigt naar de mening van Replay Visual Solutions; of
  1. Huurder enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens Replay Visual Solutions niet of niet geheel nakomt; of
  1. Huurder nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  1. of beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Huurder, wordt Huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Huurder jegens Replay Visual Solutions onmiddellijk opeisbaar zijn. Replay Visual Solutions is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Replay Visual Solutions’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. Replay Visual Solutions is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Huurder in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
 2. Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 is Replay Visual Solutions c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd het Materiaal terug te nemen, vrij van alle rechten van Huurder en zonder de verplichting om het Materiaal weer terug te leveren aan Huurder. In een geval zoals omschreven in de bovenstaande leden is Replay Visual Solutions c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Huurder te betreden teneinde het Materiaal in bezit te nemen. Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Replay Visual Solutions in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door Replay Visual Solutions zijn geleverd die zich in, aan of bij het Materiaal bevinden tijdig te verwijderen.

Artikel 15
Vrijwaring

 1. Vanaf het moment van aflevering tot het moment van het einde van de Overeenkomst, is Huurder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het Materiaal, en zijn alle risico’s van het Materiaal voor rekening van Huurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of in verband met (het gebruik van) het Materiaal, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van Huurder of derden dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan de Producten, behoudens ingeval Replay Visual Solutions aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid.
 2. Huurder is gehouden Replay Visual Solutions of door Replay Visual Solutions ingeschakelde derden schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade die zij mocht(en) lijden wegens verlies of diefstal van of schade aan het Materiaal, dood of letsel van derden of schade aan eigendommen van Replay Visual Solutions of derden ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik of de staat van het Materiaal, gedurende de periode dat Huurder hiervoor de verantwoordelijkheid draagt als aangegeven in het voorgaande lid, onafhankelijk van de oorzaak daarvan, behoudens ingeval Replay Visual Solutions hiervoor aansprakelijkheid draagt op basis van de Overeenkomst.
 3. De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de Overeenkomst. De vrijwaringverplichting geldt ongeacht of de schade terzake is ontstaan voor of na retournering van het Materiaal door Huurder aan Replay Visual Solutions.

Artikel 16
Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Replay Visual Solutions is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbe-schadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan het Materiaal of door opzet of grove schuld van Replay Visual Solutions. Tevens is de aansprakelijkheid van Replay Visual Solutions beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving en/of vertragingsschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Replay Visual Solutions kan nimmer het bedrag ad. € 10.000,– te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
 3. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel Replay Visual Solutions als haar werknemers, alsmede ten behoeve van alle andere aan Replay Visual Solutions gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de werkzaamheden). Enkel Replay Visual Solutions is aansprakelijk voor schade van Huurder in verband met de werkzaamheden.
 4. Huurder zal Replay Visual Solutions vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het Materiaal.
 5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
 6. Ieder (vermeend) vorderingsrecht van de Huurder jegens Replay Visual Solutions, betrekking hebbend op schade als bedoeld in dit artikel vervalt indien:
  1. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in artikel 11 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Replay Visual Solutions ter kennis zijn gebracht;
  1. Huurder geen/onvoldoende medewerking aan Replay Visual Solutions verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  1. Huurder het Materiaal niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld,gebruikt of onderhouden;
  1. aan Replay Visual Solutions geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is verleend.

Artikel 17
Overmacht

 1. Indien Replay Visual Solutions haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) kan nakomen wegens overmacht, is Replay Visual Solutions niet aansprakelijk voor enige schade van Huurder en wordt de nakoming van de verplichtingen van Replay Visual Solutions opgeschort tot het moment dat Replay Visual Solutions weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
 2. Indien de overmacht situatie zich langer dan twee maanden voortduurt, is Replay Visual Solutions gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Replay Visual Solutions op betaling door Huurder voor reeds door Replay Visual Solutions verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie.
 3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waardoor Replay Visual Solutions tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals – maar niet gelimiteerd tot – brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Replay Visual Solutions of in dat van toeleveranciers, problemen met de elektriciteitsvoorziening, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van Replay Visual Solutions en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Replay Visual Solutions kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Huurder (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers van Replay Visual Solutions wordt tevens geacht overmacht te zijn van Replay Visual Solutions.
 4. Indien Replay Visual Solutions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het gedeelte ten aanzien waarvan zij reeds heeft gepresteerd of nog kan presteren afzonderlijk te factureren en is Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18
Varia

 1. Replay Visual Solutions is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Replay Visual Solutions verzamelt en verwerkt informatie betreffende het Materiaal, Huurder en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Huurder (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Huurder en de uitvoering van de Overeenkomst. De persoonsgegevens worden door Replay Visual Solutions strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Huurder stemt er voorts mee in dat Replay Visual Solutions persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Huurder zal Replay Visual Solutions in verband met het bovenstaande, schadeloosstellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten). Huurder kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Replay Visual Solutions aangeven dat de gegevens van de Huurder uit de bestanden van Replay Visual Solutions dienen te worden verwijderd.
 3. Indien verscheidene (rechts)personen zich als Huurder hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Replay Visual Solutions aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
 4. Het is Huurder niet toegestaan enige aanduiding omtrent het intellectuele eigendom van Replay Visual Solutions, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit het verhuurde Materiaal te verwijderen, te gebruiken of te wijzigen.
 5. Replay Visual Solutions behoudt alle rechten van industriële eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen en het Materiaal. Alle intellectuele eigendomsrechten die door Replay Visual Solutions worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot of voortvloeien uit de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Replay Visual Solutions.
 6. Het is Huurder zonder Schriftelijke toestemming van Replay Visual Solutions niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s of afbeeldingen van het Materiaal van Replay Visual Solutions te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotie doeleinde(n) voor Huurder en/of voor derden.
 7. Zowel gedurende als na het beëindigen van de Overeenkomst verplicht partijen zich over en weer tot volstrekte geheimhouding van alle essentiële bedrijfsinformatie die haar omtrent de andere partij bekend zijn c.q. zullen worden.

Artikel 19
Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit met Replay Visual Solutions gesloten Overeenkomst en/of Offertes, zullen naar keuze van Replay Visual Solutions worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats van Replay Visual Solutions onverminderd het recht van Replay Visual Solutions om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Huurder is gevestigd.
 2. Belgisch recht is op de Overeenkomst en/of Offertes steeds van toepassing.

Artikel 20
Slotbepalingen

 1. Replay Visual Solutions is gerechtigd deze Algemene Verhuurvoorwaarden te wijzigen. Huurder wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien Replay Visual Solutions niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van Replay Visual Solutions dat wijziging zal plaatsvinden, een Schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
 2. Huurder is niet gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden.
 3. Replay Visual Solutions is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en/of Materieel aan een derde te verkopen. Huurder geeft hierbij bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan een contractoverdracht.
 4. Indien en voor zover één of meer bepalingen in de Overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in de Overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen op verzoek van een partij in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst. Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Belgische tekst altijd bindend.